Gegevensbescherming

 

Privacyverklaring

1. Geldigheidsgebied en onderwerp van de privacyverklaring
Onderwerp van deze privacyverklaring is informatie over welke persoonsgegevens via de website, oproepbaar op prw-consulting.de, worden verzameld en voor welke doelen ze worden verwerkt. Voor zover gelinkt wordt naar andere websites, hebben we noch invloed, noch controle over de gelinkte inhoud en de gegevensbeschermingsbepalingen aldaar. Wij adviseren om de privacyverklaringen op de websites te controleren, om te kunnen vaststellen of en in welke mate persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt of voor derden toegankelijk gemaakt.

2. Definities en begripsbepalingen

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
Ontvanger: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;
De volledige tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), inclusief overige definities en begripsbepalingen, is op internet via de volgende link beschikbaar.

3. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
PRW Consulting GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, vertegenwoordigd door de directeuren Wilfried Reiners en Ralph Bösling, Telefoon + 49 89 210977-70, E-mail info@prw-consulting.de

4. Naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Claudia Albrecht, +49 89 210977-60, claudia.albrecht@prw-consulting.de

5. Categorieën van persoonsgegevens

Gebied:
Oproepen van de website
Toelichting: 
Gebruik van de website
Persoonsgegevens IP-adres, cookie-herkenning;
Omschrijving Wij verzamelen bij het oproepen van onze website zgn. toegangsgegevens en slaan deze op in een logbestand. Bij deze toegangsgegevens hoort ook het IP-adres. Daarnaast worden in het logbestand de naam van de opgeroepen website, het opgeroepen bestand, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en melding over het succesvol oproepen, het browsertype met versie, het besturingssysteem, de zgn. referrer url (van de vorige bezochte website) evenals de aanvragende provider opgeslagen. Daarnaast worden bij het oproepen van onze website zgn. cookies op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of pc) geplaatst. Details over de op de website toegepaste cookies, het specifieke doel dat het betreffende cookie vervult evenals een beschrijving hoe u deze cookies kunt verwijderen, kunt u vinden in het document Cookie- en Opt Out informatie.
Doel van de gegevensverwerking   De logbestand-gegevens, inclusief het IP-adres, verzamelen wij om een goede opbouw van de verbinding van de website te waarborgen en een comfortabel gebruik van onze website door de gebruikers mogelijk te maken. Bovendien dient het logbestand voor de evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit evenals voor administratieve doelen. Het gebruik van cookies heeft als doel om het gebruik van ons aanbod en onze website voor de bezoeker aangenamer te maken, doordat met behulp van cookies kan worden vastgesteld, of de gebruiker een individuele pagina van onze website al eerder heeft bezocht. Met behulp van herkenning van cookies krijgen wij bovendien informatie over het gedrag van gebruikers of de zoekopdrachten en kunnen we bij toekomstige bezoeken het aanbod aanpassen aan de interesses van de gebruiker.
Belang bij gegevensverwerking De logbestand-gegevens, inclusief het IP-adres, dienen alleen voor de optimalisatie op technisch gebied en ten behoeve van de vormgeving van de website en voor de beveiliging van onze systemen (bijv. in het kader van een aanval op onze IT of een veiligheidsincident). Met de gegevens uit het logbestand, inclusief het IP-adres, kunnen door ons bij het oproepen van onze website geen personen worden geïdentificeerd. Dit kan alleen als u zich tegelijkertijd aanmeldt in ons klantenportaal. In dat geval kunnen wij het IP-adres direct aan u toewijzen. Met behulp van cookie-herkenning komen wij te weten of en in hoeverre u onze websites al heeft bezocht en wanneer u er bent teruggekomen. Details en informatie, hoe u cookies kunt verwijderen, kunt u vinden in het document Cookie- en Opt Out informatie.
Bewaartermijn van gegevens Het IP-adres wordt twee (2) maanden na het verzamelen verwijderd; Meer details over de cookies, hun bewaartermijn en hoe u deze cookies kunt verwijderen, vindt u in de Cookie- en Opt Out informatie.
Rechtsgrond Art. 6 lid 1 f) AVG
Verstrekking verplicht of noodzakelijk   De verstrekking van de hiervoor genoemde persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres en de cookie-herkenning is echter in bepaalde omstandigheden de functie en werking van de website niet gegarandeerd of beperkt.
Gebied:  
Contactformulier:
Toelichting
Persoonsgegevens E-mailadres, voor- en achternaam, opmerking;
Doel van de gegevensverwerking Uw contactformuliergegevens, inclusief de aanvraag zelf, gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van uw aanvragen, dus voor de communicatie met u en voor het opstellen van aanbiedingen.
Bewaartermijn van gegevens Duur van de bewerking en afwikkeling van de aanvraag of tot wij een verzoek tot wissen krijgen. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
Rechtsgrond Art. 6 lid 1 a, b) AVG
Verstrekking verplicht of noodzakelijk De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht. Zonder het invullen ervan is echter een behandeling van de aanvraag niet mogelijk.

6. Uw rechten
U heeft het recht om op elk moment uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens en het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie, wissen en op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, alsmede het recht om te allen tijde tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken, resp. de toestemming te allen tijde in te trekken of te verzoeken om overdracht van gegevens. Bovendien heeft u het recht om bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Alle rechten kunt u ten opzichte van ons uitoefenen per e-mail info@prw-consulting.de of via de in het punt “Verwerkingsverantwoordelijke” aangegeven contactgegevens.

Privacyverklaring voor onze website

De volgende bepalingen geven u een snel een eenvoudig overzicht van de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken in samenhang met het gebruik van onze website. De uitgebreide beschrijving vindt u in onze privacyverklaring evenals in het document over uw aanvullende bezwaarmogelijkheden (Cookie- en Opt Out informatie).

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming?
PRW Consulting GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, vertegenwoordigd door de directeuren Wilfried Reiners en Ralph Bösling, Telefoon + 49 89 210977-70, E-mail info@prw-consulting.de

2. Hoe bereikt u onze functionaris voor gegevensbescherming?
Claudia Albrecht, +49 89 210977-60, claudia.albrecht@prw-consulting.de

3. Welke gegevens verwerken wij over onze website en voor welk doel?

Gebied Welke gegevens verwerken wij? Met welk doel? Op welke rechtsgrond?
Oproepen van de website IP-adres cookie-herkenning (cookies) Waarborgen van de opbouw van de verbinding van de website evenals waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website door de gebruiker; evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit evenals voor administratieve doelen. Details over de op de website toegepaste cookies, het specifieke doel dat het betreffende cookie vervult evenals een beschrijving hoe u deze cookies kunt verwijderen, kunt u vinden in de Cookie- en Opt Out informatie. Art. 6 lid 1 f) AVG
Contactformulier Voor- en achternaam, e-mail, bericht Beschikbaar stellen van het contactformulier zelf evenals mogelijk maken van het opnemen van contact door geïnteresseerden; communicatie met u en behandeling van uw aanvraag. Een verdergaande verwerking vindt niet plaats. Art. 6 lid 1 a), b) AVG

4. Geven wij gegevens door, en zo ja, aan wie?

Gebied Welke gegevens geven wij door? Ontvanger en doel van het doorgeven van gegevens
Wij geven uw persoonsgegevens, die met behulp van de website zijn geregistreerd, op dit moment niet door aan derden of andere organen.

5. Geven wij gegevens door aan zgn. derde landen?

Gebied Welke gegevens betreft het? Transfer aan derde landen
Wij geven uw persoonsgegevens, die met behulp van de website zijn geregistreerd, op dit moment niet door aan derde landen.

6. Hoe lang worden deze gegevens bewaard, resp. wanneer worden ze gewist?

Gebied Welke gegevens betreft het? Bewaartermijn en/of wissen van de gegevens
Oproepen van de website IP-adres cookie-herkenning (cookies) Details over de bewaartermijn van cookies in samenhang met het maken van onze logbestanden, het gebruik van onze tracking-tools en een beschrijving hoe u deze cookies vervroegd kunt wissen, kunt u vinden in de Cookie- en Opt Out informatie.
Contactformulier Voor- en achternaam, e-mail, bericht Voor de duur van de communicatie met u, hoogstens echter één (1) jaar nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden of tot wij door u zijn verzocht om ze te wissen.

7. Bestaat er een verplichting tot het verstrekken van de persoonsgegevens?
De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht. Enkele onderdelen van de website zijn echter zonder de verwerking van de gegevens niet of slechts beperkt bruikbaar. Bovendien is communicatie met u of een beoordeling van de sollicitatiedocumenten zonder de verwerking van de genoemde gegevens niet mogelijk. Meer details hierover vindt u in onze privacyverklaring.

8. Vindt op onze website ook zgn. profiling plaats?
Ja. Ten behoeve van de analyse van het gebruikersgedrag of de zoekopdrachten stellen de door ons gebruikte tracking-tools een (gepseudonimiseerd) gebruikersprofiel op. Meer details over de werking van deze tracking-tools en informatie hoe u de bijbehorende cookies (en/of invoegtoepassingen) kunt wissen en de tracking (het creëren van een profiel) kunt verhinderen, vindt u in de Cookie- en Opt Out informatie en in onze privacyverklaring.

9. Welke rechten heeft u in samenhang met de verwerking van deze gegevens?
U heeft het recht om op elk moment uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens en het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie, wissen en op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, alsmede het recht om te allen tijde tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken, resp. de toestemming te allen tijde in te trekken of te verzoeken om overdracht van gegevens. Bovendien heeft u het recht om bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Privacyverklaring voor onze cliënten

Met deze privacyverklaring informeren wij u over onze verwerking van uw persoonsgegeven en over uw rechten.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming?
PRW Consulting GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, vertegenwoordigd door Wilfried Reiners und Ralph Bösling, directieleden, Telefon + 49 89 210977-70, E-Mail info@prw-consulting.de 

2. Hoe bereikt u onze Functionaris Gegevensbescherming?
Claudia Albrecht, +49 89 210977-60, claudia.albrecht@prw-consulting.de

3. Welke gegevens verwerken wij en waar komen ze vandaan?
Wij verwerken persoonsgegevens die wij krijgen door het aangaan van een zakelijke relatie (bijvoorbeeld een aanvraag, pre-advies, telefoon of emailcontact of offerte), op beurzen (bijv. visitekaarten) of uit de zakelijke relatie met u. Hierbij worden met name de volgende gegevens verwerkt: Uw identificatiegegevens zoals naam, adres en contactgegevens, bankgegevens), fiscale gegevens (nummers) of correspondentiegegevens (briefwisselingen, klantrelaties, notulen van adviesgesprekken, gegevens over lopende zaken of aanvragen). 

4. Waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke rechtsgrondslag?
a) Op basis van uw toestemming tot het verwerken van gegevens (Art. 6 lid 1 letter a AVG)
Als en voor zover u ons toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens geeft, kan die toestemming de grondslag voor de daarin genoemde verwerking zijn. Dit betreft bijvoorbeeld het ontvangen van klanteninformatie langs elektronische weg. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, met werking voor de toekomst.
b) Voor het voldoen aan contractuele verplichtingen. (Art. 6 lid 1 letter b AVG)
Uw gegevens worden voor het aangaan of het uitvoeren van overeenkomsten met u verwerkt. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van onze diensten (bijv. aanvragen op het terrein van gegevensbeschermingsrecht, etc.). In de service- en productbeschrijvingen en de bijbehorende overeenkomsten worden de exacte doelen van de gegevensverwerking nader bepaald. Verder worden met de gegevens ons Client Management System onderhouden.
c) In het kader van de belangenafweging (Art. 6 lid 1 onder f AVG)
Uw gegevens kunnen bovendien op basis van een belangenafweging voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen door ons of door derden worden gebruikt. Dit vindt bijv. plaats voor de ontwikkeling van onze diensten of systemen en producten, het waarborgen van de IT-beveiliging en het functioneren van de IT, reclame, markt- en opinieonderzoek, het uitoefenen van wettelijke rechten en verdediging bij juridische geschillen, het verhinderen en ophelderen van misdrijven evenals het risicomanagement en het voorkomen van oplichting.
d) Op grond van wettelijke plichten (Art. 6 lid 1 onder c AVG)
Wij moeten voldoen aan verschillende wettelijke plichten, waarvoor gegevensverwerking is vereist. Hiertoe behoren bijv. belastingwetten, de wettelijke boekhouding, het voldoen aan vragen en eisen van nationale of buitenlandse autoriteiten in het kader van toezichthouding of strafvervolging evenals het voldoen aan fiscale controle- en meldplichten.

5. Aan wie geven wij de gegevens door?
Wij geven uw gegevens door binnen PRW Consulting GmbH bedrijven (München, Kaiserslautern, Den Haag), en alleen aan afdelingen die de gegevens nodig hebben voor hun contractuele en legale verplichtingen of bij de vervulling van hun taken als klantenservice, IT, verkoop en marketing. Derden krijgen uw gegevens alleen als ze door ons als verwerkers contractueel gebonden zijn (Art 28 AVG) en als ze garanderen dat ze hun gegevens alleen volgens onze instructie verwerken. U kunt hierbij denken aan dienstverleners op het gebied van klantrelaties, accountancy, IT en logistiek. Wij geven uw gegevens verder alleen door aan personen of organisaties als wij van u toestemming daarvoor hebben gekregen.

6. Geven wij gegevens door aan derde landen?
Uw gegevens worden alleen binnen de Europese unie en in staten in de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wij vertellen u vooraf als het anders gaat. Wij informeren u dan ook over uw recht om bezwaar te maken.
Door het gebruik van Microsoft Office 365 kan dienstverlening vanuit een derde land niet worden uitgesloten. De hiervoor nood-zakelijke overeenkomst werd afgesloten.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als dit voor het uitvoeren van de daarmee verbonden contractuele prestaties is vereist. Dit betreft naast de duur van de zakelijke relatie ook de gegevensverwerking in het kader van de voorbereiding en afwikkeling van overeenkomsten. Daarnaast hebben wij verschillende bewaar- en documentatieplichten, die onder andere voortkomen uit het Handelsgesetzbuch (Duits Wetboek van Koophandel) en fiscale voorschriften (Abgabenordnung - AO). De daar aangegeven termijnen voor bewaring resp. documentatie zijn vijf tot zeven jaar. Ten slotte wordt de bewaartermijn ook bepaald door de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, Duits Burgerlijk Wetboek) meestal 3 jaar, in bepaalde gevallen echter ook tot 30 jaar kunnen zijn.

8. Bestaat er een verplichting tot het verstrekken van de persoonsgegevens?
In het kader van onze zakelijke relatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die vereist zijn voor het beginnen, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie. Anders is het sluiten of uitvoeren van overeenkomsten niet mogelijk.

9. In hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?
Voor het doen ontstaan en uitvoeren van de zakelijke relatie gebruiken wij in principe geen geautomatiseerde besluitvorming volgens Art. 22 AVG. Als wij hiervan in individuele gevallen gebruikmaken, zullen wij u hierover informeren.

10. In hoeverre gebruiken wij uw gegevens voor het opstellen van profielen?
Wij verwerken uw gegevens gedeeltelijk geautomatiseerd met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren (zgn. “profilering” volgens Art. 4 nr. 4 AVG). Profilering wordt bijvoorbeeld gebruikt om een potentiële interesse van u in onze producten en diensten vast te stellen. Deze analyse wordt gedaan met statistische procedures met raadplegen van actuele klantgegevens en klantgegevens uit het verleden. De resultaten gebruiken wij om u naar behoefte en doelgericht te kunnen benaderen.

11. Welke gegevensbeschermingsrechten heeft u?
U heeft onder de huidige wetgeving het recht om op elk moment uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens en het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens (Art. 15 AVG, § 34 BDSG). Daarnaast heeft u het recht op rectificatie (Art. 16 AVG), wissen (Art. 17 AVG, § 35 BDSG) en op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) van de persoonsgegevens, alsmede het recht om te allen tijde tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken (Art. 21 AVG), resp. de toestemming te allen tijde in te trekken of te verzoeken om overdracht van gegevens (Art. 20 AVG). Bovendien heeft u het recht om bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG, § 19 BDSG).

12. Afzonderlijke informatie over uw recht van bezwaar
1. Recht van bezwaar in individuele gevallen
U heeft te allen tijde het recht om op basis van met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 onder f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van Art. 4 onder 4 AVG, met als doel bijvoorbeeld advisering en ondersteuning van klanten en verkoop. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij PRW Consulting GmbH dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
2. Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens ten behoeve van direct marketing
PRW Consulting GmbH kan uw gegevens binnen de wettelijke bepalingen ook verwerken voor direct marketing. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de kosten van het basistarief voor het zenden van het bezwaar. Dit geldt ook voor profiling, voor zover dit betrekking heeft op direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend. De contactgegevens vindt u onder punt 1.

Privacyverklaring voor onze sollicitanten

Algemene privacyverklaring voor onze sollicitanten

Geachte sollicitant,

Wij waarderen uw vertrouwen zeer en daarom is de bescherming van uw gegevens, uw persoonlijkheidsrechten en het in acht nemen van uw recht op informationele zelfbeschikking bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens van groot belang. De volgende bepalingen geven u een snel een eenvoudig overzicht van de gegevens die wij over u verzamelen en verwerken in samenhang met uw sollicitatie.

PRW Consulting GmbH, Leonrodstraße 54, 80636 München (hierna: "PRWC"), vertegenwoordigd door de directeuren Wilfried Reiners en Ralph Bösling, E-mail: info@prw-consulting.de, is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. U kunt ons telefonisch bereiken op: + 49 89 210977-70 of per e-mail: info@prw-consulting.de. Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u telefonisch op: + 49 89 210977-60 of per e-mail: claudia.albrecht@prw-consulting.de.

Uw sollicitatiegegevens worden uitsluitend verwerkt door PRWC voor de beoordeling van de geschiktheid voor een functie en voor het opnemen van contact met u (Art. 6 lid 1 onder b AVG, § 26 BDSG). Uw sollicitatiedocumenten worden alleen doorgegeven aan de directie, die deze nodig heeft voor de beoordeling van de sollicitatie en voor de aanstelling.

Wij verwerken uw sollicitatiegegevens niet buiten de Europese Unie of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

PRWC bewaart uw gegevens slechts zo lang als dit voor de sollicitatieprocedure of bij een aanstelling voor het dienstverband is vereist. In het geval dat dit in eerste instantie niet tot een dienstverband komt, wissen wij uw sollicitatiegegevens uiterlijk 6 maanden na onze beslissing, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om u in onze sollicitatiepool op te nemen, om u evt. voor een andere functie/positie te mogen uitnodigen.

Wij maken in ons sollicitatieproces geen gebruik van zgn. geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering. U bent noch wettelijk, noch contractueel verplicht om de gegevens beschikbaar te stellen. Wij vragen er echter uw begrip voor dat zonder de volledige informatie de sollicitatie in bepaalde omstandigheden niet in behandeling kan worden genomen.

U heeft het recht om op elk moment uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens en het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie, wissen en op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, alsmede het recht om te allen tijde tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken, resp. de toestemming te allen tijde in te trekken of te verzoeken om overdracht van gegevens. Bovendien heeft u het recht om bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens per e-mail een klacht in te dienen bij karriere@prw-consulting.de  evenals bij een toezichthoudende autoriteit.

Wilfried Reiners en Ralph Bösling Directie

Privacybeleid voor videoconferenties

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van Microsoft Teams (hierna "Teams"). Teams is een service van Microsoft Corporation die chat, vergaderingen, notities en bijlagen combineert.

1. Doeleinden van verwerking
We gebruiken Teams om videoconferenties, telefonische vergaderingen, vergaderingen en webinars te houden (hierna "teamvergaderingen" genoemd).

2. Wie is verantwoordelijk voor gegevensbescherming?
PRW Consulting GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, vertegenwoordigd door de directeuren Wilfried Reiners en Ralph Bösling, telefoon + 49 89 210977-70, e-mail info@prw-consulting.nl, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van "teamvergaderingen"
Opmerking: als u de Teams-website bezoekt, is de provider van Teams (Microsoft Corporation) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Een oproep naar de website is alleen vereist voor het gebruik van Teams als Teams online worden gebruikt en niet als een Teams-app (bijvoorbeeld voor Windows, MacOS, iOS of Android).
Als u de Teams-app niet wilt of kunt gebruiken, kunnen de functies ook worden gebruikt via een browserversie, die ook op de Microsoft-website wordt aangeboden.

3. Hoe kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming?
Claudia Albrecht, +49 89 210977-60, claudia.albrecht@prw-consulting.de

4. Welke gegevens worden verwerkt?
Bij het gebruik van Teams worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt. De reikwijdte van de gegevens hangt ook af van welke gegevens u verstrekt wanneer u deelneemt aan een "teamvergadering".
Met name de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Informatie over de gebruiker: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), profielfoto (optioneel), afdeling (optioneel), wachtwoord (als "eenmalige aanmelding" niet wordt gebruikt);
  • Metadata: onderwerp van de bijeenkomst, beschrijving,
  • Tekst-, audio- en videogegevens: Misschien hebt u de mogelijkheid om de chatfuncties te gebruiken in een "teamvergadering". In dit geval wordt de door u ingevoerde tekst verwerkt om weer te geven in de "teamvergadering" en, indien nodig, om te loggen. Om de weergave van video en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon en de videocamera van het eindapparaat dienovereenkomstig verwerkt tijdens de duur van de vergadering. U kunt de camera of microfoon op elk moment zelf uitschakelen of dempen;


Als we "teamvergaderingen" willen opnemen, zullen we u hierover vooraf transparant informeren en uw goedkeuring vragen. Een daadwerkelijke opname wordt ook weergegeven in de Teams-app.
Als er een opname wordt gemaakt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • MP4-bestand van alle video-, audio- en presentatie-opnamen, M4A-bestand van alle audio-opnamen, tekstbestand van de "teamvergadering-chat".
    Indien nodig voor het loggen van resultaten van een "teamvergadering", loggen we de chatinhoud. Dit is echter meestal niet het geval.


Bij webinars kunnen we de vragen van de deelnemers ook verwerken voor het opnemen en opvolgen van webinars.

5. Rechtsgrondslag voor verwerking
Voor zover persoonsgegevens van medewerkers van PRW Consulting GmbH worden verwerkt, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van § 26 BDSG. Indien persoonsgegevens in verband met het gebruik van Teams niet vereist zijn voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de arbeidsrelatie, maar desalniettemin een elementaire component zijn bij het gebruik van Teams, is artikel 6, lid 1, letter f AVG de wettelijke basis voor gegevensverwerking. In deze gevallen zijn we geïnteresseerd in de effectieviteit tijdens uitvoering van "teamvergaderingen".
Ten opzichte van cliënten en belangstellenden is de wettelijke basis voor gegevensverwerking bij het houden van "teamvergaderingen" artikel 6, lid 1, letter b AVG, op voorwaarde dat de vergaderingen worden uitgevoerd als onderdeel van contractuele relaties of, op verzoek van de belanghebbende, om precontractuele maatregelen uit te voeren.
Bij opnames is de verwerking gebaseerd op toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a) AVG, die vooraf is verkregen.

6. In hoeverre gebruiken we uw gegevens voor het maken van profielen?
Geautomatiseerde besluitvorming in de zin van Artikel 22 AVG wordt niet gebruikt.

7. Delen we gegevens en zo ja, met wie?
Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deelname aan "teamvergaderingen" worden in het algemeen niet doorgegeven aan derden, tenzij het uitdrukkelijk de bedoeling is dat deze gegevens worden doorgegeven. Uw gegevens worden alleen door ons binnen de PRW Consulting GmbH-bedrijven (München, Kaiserslautern, Den Haag) doorgegeven aan de afdelingen die ze nodig hebben om hun contractuele en wettelijke verplichtingen te vervullen of om hun respectievelijke taken te vervullen (bijv. Klantenservice, IT, Verkoop en Marketing).
De leverancier van Teams (Microsoft Corporation) is noodzakelijkerwijs op de hoogte van de genoemde gegevens, voor zover deze worden verstrekt in het kader van onze contractuele relatie met Microsoft.

8. Geven we gegevens door aan zogenaamde derde landen?
Als onderdeel van het gebruik van Teams worden persoonlijke gegevens verzonden naar de Europese datacenters van Microsoft Ireland Operations, Ltd. en daar opgeslagen. Toegang door mensen uit een derde land kan echter niet worden uitgesloten, aangezien ondersteuning ook kan worden verleend door Microsoft-werknemers die niet in de Europese Unie zijn gevestigd. PRW Consulting GmbH houdt zich aan de speciale vereisten van artikel 44 tot en met 50 GDPR. Het benodigde contract (Microsoft Service Online Voorwaarden "OST") is afgesloten.
We doen geen andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan ontvangers in zogenaamde derde landen, d.w.z. in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of aan internationale organisaties.
Meer informatie over gegevensbescherming door Microsoft Corporation vindt u hier:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 
https://www.microsoft.com/de-de/trust-center

9. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is om de gerelateerde contractuele diensten te verlenen. Naast de duur van de feitelijke zakelijke relatie omvat dit ook gegevensverwerking in het kader van het aangaan en verwerken van contracten. Daarnaast zijn we onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit het Duitse handelswetboek (HGB) en uit belastingregels (belastingwetboek - AO). De gespecificeerde termijnen voor opslag en documentatie zijn vijf tot tien jaar. Ten slotte wordt de bewaartermijn ook beoordeeld volgens de wettelijke archieftermijnen, die bijvoorbeeld in overeenstemming met §§ 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) in het algemeen drie jaar kan zijn, maar in bepaalde gevallen tot 30 jaar.

10. Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van uw gegevens?
Onder de respectievelijke wettelijke voorschriften heeft u het recht om te allen tijde bevestiging te vragen of we persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie (Art. 15 AVG, § 34 BDSG) over deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG, § 35 BDSG) en beperking van gegevensverwerking (art. 18 AVG), evenals het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen verwerking van de persoonlijke gegevens (art. 21 AVG) of om de toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken of om gegevensoverdracht aan te vragen (art. 20 AVG). Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het geval van inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens (Art. 77 AVG, § 19 BDSG).

Informatie over bezwaarmogelijkheden met betrekking tot gegevensverwerking

Hier kunt u lezen welke tools wij op onze website gebruiken (webtracking, reclame, cookies, plug-ins, beacons, pixels, tags en scripts etc.), hoe deze functioneren en hoe u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of het wissen van de hierbij verzamelde persoonsgegevens kunt bewerkstelligen. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Algemene informatie over cookies  
Een cookie is een klein bestand dat bij oproepen van de website in de browser van het eindapparaat worden opgeslagen. Met behulp van cookies kan bijv. het betreffende eindapparaat worden geïdentificeerd of de volledige en correcte weergave van onze weergave worden gewaarborgd. Cookies helpen bovendien om de in de website geïntegreerde diensten beschikbaar te stellen, inhoud te personaliseren en advertenties individueel aan te passen en te analyseren.

Welke cookies zijn er?  
Afhankelijk van hun functie en hun gebruiksdoel kunnen cookies in vijf categorieën worden ingedeeld: Strikt noodzakelijke cookies, performance cookies, functionele cookies en cookies voor marketingdoeleinden. Let erop dat mogelijk niet alle van de hier opgesomde cookies worden gebruikt, als u onze website met een mobiel eindapparaat oproept.
Strikt noodzakelijke cookies (essentiële cookies)  
Dit zijn cookies die nodig zijn zodat u op onze websites kunt navigeren en de basisfuncties van de website kunt bedienen.
Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van een website en daarmee de gebruikservaring te verbeteren. Performance cookies verzamelen informatie over de gebruikswijze van onze websites, bijv. gebruikte internet-browser en besturingssysteem; domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, aantal bezoekers, gemiddelde verblijfstijd en opgeroepen pagina's.
Functionele cookies  
Functionele cookies stellen een website in staat om reeds ingevoerde informatie (bijv. gebruikersnaam, log in, taalkeuze of de plaats waar u zich bevindt) op te slaan en de gebruiker zo verbeterde, persoonlijke functies aan te bieden.
Analyse-cookies  
Met deze cookies kunnen wij vaststellen hoe onze website wordt gebruikt en bijv. met welke voorkeuren en zoekbegrippen wordt opgeroepen.
Cookies voor marketing-doeleinden  
Marketing-cookies worden gebruikt om gericht voor de gebruiker relevante en op zijn interesses aangepaste inhoud aan te bieden. Ze worden bovendien gebruikt om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en te sturen. Ze registreren of iemand een website heeft bezocht of niet, en welke inhoud is gebruikt. Deze informatie kan eventueel worden gedeeld met derden, zoals bijv. adverteerders. Deze cookies worden vaak gelinkt aan nevenfuncties van derden.

Wissen van cookies en do-not-track instelling  
U kunt via uw browserinstellingen individuele cookies of alle cookies wissen. Bovendien krijgt u informatie en een handleiding over het wissen van deze cookies of het vooraf blokkeren van het plaatsen ervan, afhankelijk van de aanbieder van uw browser op de website van de desbetreffende aanbieder.

U kunt ook de cookies van veel bedrijven en functies afzonderlijk beheren, die voor reclame worden gebruikt. Gebruik hiervoor de betreffende tools, oproepbaar op https://www.aboutads.info/choices/ of http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

De meeste browsers bieden bovendien een zgn. „Do-Not-Track-functie“ aan, waarmee u kunt aangeven dat u niet door websites wilt worden „gevolgd“. Als deze functie is geactiveerd, meldt de browser aan advertentienetwerken, websites en toepassing dat u niet wilt worden gevolgd ten behoeve van op gedrag gebaseerde advertenties en dergelijke. Informatie en een handleiding over hoe u deze functie kunt instellen, krijgt u op de website van de aanbieder van uw browser:

Daarnaast kunt u standaard het laden van zgn. scripts verhinderen. NoScript staat het uitvoeren van JavaScript, Java en andere plug-ins alleen toe bij betrouwbare domeinen van uw keuze. Informatie en een handleiding over hoe u deze functie kunt instellen, krijgt u via de aanbieder van uw browser.

Informatie over de door ons gebruikte cookies  
Bij het oproepen van onze website worden in de cache van uw browser de volgende cookies geplaatst.

Naam Aanbieder Doel Einddatum
PHPSESSID PRW Consulting Dit cookie wordt gebruikt om ons in staat te stellen om op elke pagina van de website cookie-informatie weer te geven. Hoofdvestiging

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke  
PRW Consulting GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, vertegenwoordigd door de directeuren Wilfried Reiners en Ralph Bösling, Telefoon + 49 89 210977-70, E-mail info@prw-consulting.de

Naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming  
Claudia Albrecht, +49 89 210977-60, claudia.albrecht@prw-consulting.de

Uw rechten  
U heeft het recht om op elk moment uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens en het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie, wissen en op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, alsmede het recht om te allen tijde tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken, resp. de toestemming te allen tijde in te trekken of te verzoeken om overdracht van gegevens. Bovendien heeft u het recht om bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.